Alacağa istinaden kambiyo senedindeki imza kendisine ait olmadığı iddiasında ise bunu beş gün içinde açıkça bir dilekçe ile yetkili olan icra mahkemesine bildirmesi, aksi takdirde kambiyo senedindeki imzanın kendisinin olduğu ve dolayısıyla icra takibinin yapılmasına bir mani olmadığı kabul edilir.

İtiraz konusu senet üzerindeki imza, bilirkişi tarafından yapılan imza incelemesi sonucunda icraya itiraz eden kişinin eli ürünü olduğu anlaşılırsa sözü edilen senede dayanan takip konusu miktar ile orantılı olmak şartı ile yüzde 20  para cezasına mahkum edileceği ve merciden itirazının kabulüne dair bir karar getirmediği takdirde cebri icraya devam olunacağı ihtarı şeklinde yazılır.

İmzaya İtiraz Davası, İcra ve İflas Kanunu’nun 168/5. maddesi hükmüne göre, borçlunun, borçlu olmadığını veya borcun ödendiğini, mehil verildiğini, alacağın zamanaşımına uğradığını, imzaya itirazını ve takibin müstenidi olan senedin kambiyo senedi vasfına haiz olmadığına yönelik şikayetini yasal 5 günlük süre içerisinde icra mahkemesine yapması zorunludur.

İmzaya İtiraz Davası Nasıl Açılır?

Yargıtay kararına göre, borçlular icra dairesine süresinde yaptığı borca itirazında açıkça senetteki imzaya itiraz etmediğinden dayanak senet İcra ve İflas Kanunu’nun 68/1. anlamında imzası ikrar edilmiş belge sayılır.

Yargıtay Karar incelemelerinde, vade tarihinin, tanzim tarihinden önce olduğu görülmektedir. Bu durumda tanzim tarihinden önceki vadeyi taşıyan bu senette tanzim tarihinin Türk Ticaret Kanunu’nun 690. madde göndermesi ile bonolarda da uygulanması gereken Türk Ticaret Kanunu’nun 615. maddesine aykırı olarak düzenlendiğinin kabulü gerekeceğinden, Türk Ticaret Kanunu’nun 688-689. maddeleri gereğince dayanak senet bono vasfında kabul edilemez ise de, borçlu icra dairesine süresinde yaptığı borca itirazında açıkça senetteki imzaya itiraz etmediğinden dayanak senet İcra ve İflas Kanunu’nun 68/1. anlamında imzası ikrar edilmiş belge sayılır.

İlamsız icra takibine itiraz halinde İcra ve İflas Kanunu’nun 68. maddesindeki belgelerden birine sahip olan alacaklı icra mahkemesinden itirazın kaldırılmasını isteyebileceği gibi İcra ve İflas Kanunu’nun 67. maddesi uyarınca genel mahkemelerde itirazın iptali davası da açabilir.

DAHA DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN BİZİ ARAYABİLİRSİNİZ. 

Diğer Makaleler