Uzman Görüşü

“Uzman Görüşü” açılmış bir dava veya hukuki uyuşmazlıkta, özel ve teknik bilgiye ihtiyaç duyulan hallerde alanında uzman kişilere hazırlatılarak dava dosyasına sunulan bilimsel bir rapordur. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile 5271 sayılı Ceza Muhakemeleri Kanunu’na göre “Uzman Görüşü” adli makamlarca delil olarak kabul edilmektedir.

6100 sayılı HMK’nın 293. maddesi; “Taraflar, dava konusu olayla ilgili olarak, uzmanından bilimsel mütalaa alabilirler.” hükmü yer almakta ve aynı zamanda da 5271 sayılı CMK’nın 67/6. Maddesi ise; “Cumhuriyet savcısı, katılan, vekili, şüpheli veya sanık, müdafi veya kanuni temsilci, yargılama konusu olayla ilgili olarak veya bilirkişi raporunun hazırlanmasında değerlendirilmek üzere ya da bilirkişi raporu hakkında, uzmanından bilimsel mütalaa alabilirler.” hükmü amirince taraflar, alanında uzman bilirkişilerden uzman görüşü, bilimsel mütalaa alabilir ve tarafı olduğu davaya bu raporu sunabilmektedir.

Kanun bu hükmüne göre tarafların, özel ve teknik bilgiyi gerektiren hususlarda ve hukuki sorunlar ile ilgili olarak her zaman Uzman Görüşü’ne başvurulabileceği kabul edilmiştir. Uzman görüşünün bilirkişi raporundan önce bilirkişinin değerlendirmesine sunulmak üzere veya bilirkişi raporundan sonrabilirkişi raporundaki hata ve çelişkileri ortaya koymak amacıyla alınması da mümkündür.

Mahkemenin görevlendirmiş olduğu bilirkişi raporu ile tarafların kendi seçecekleri bir uzmandan alacakları uzman mütalaası arasında hiçbir fark bulunmamaktadır. Taraflardan birisi görülmekte olan davasında  “kendi özel bilirkişisi” olarak Uzman Görüşü’ne başvurabilir.

Uzman Görüşüne Ne Zaman Başvurulur?

Hem HMK hem de CMK’ya göre uzman görüşü alabilmek için taraflara süre verilemez ve yargılama ertelenemez. Yargılamanın her aşamasında Uzman Görüşü alınarak mahkemeye delil olarak sunulabilir. Hukuk büroları, avukatlar,  davacılar, davalılar ve resmi veya özel kurumlar dava açılmadan önce veya dava açıldıktan sonra, hatta davada bilirkişi raporu alındıktan sonra bile Uzman Görüşü alarak dava dosyasına delil olarak sunabilirler.

Uzman Görüşü Neden Önemlidir?

Uzman Görüşü, Bilimsel Mütalaa, hukuksal sorunların çözümünde hâkime yardımcı olan ve yol gösteren takdiri delil olarak kabul edilmektedir. Uzman görüşünün bilirkişi raporundan önce bilirkişinin değerlendirmesine sunulmak üzere veya bilirkişi raporundan sonrabilirkişi raporundaki hata ve çelişkileri ortaya koymak amacıyla alınması da mümkündür.

Mahkeme tarafından dosyanın bilirkişiye gönderilmesi halinde, dosyaya sunulan Uzman Görüşü, Bilimsel Mütalaa, bilirkişinin kanaatinin oluşmasında ve bilirkişinin hazırladığı raporun hazırlanmasındaki etkisi yadsınamayacak derecede önemlidir. Yine dava açmadan önce alınacak bilirkişi raporu (Uzman Görüşü) davanın temel dayanağını oluşturmakta ve ileri sürülen iddiaların delil ile desteklenmesini sağlamaktadır.

Uzman Görüşü, Bilimsel Mütalaa Raporu’nun bilirkişi raporuyla çelişmesi halinde hâkim tarafından bu çelişkinin giderilmesi gerekmektedir. Aksi halde hâkimin verdiği karar bir üst mahkeme tarafından bozulmakta ve dava dosyası, davaya bakan mahkemeye gönderilerek hâkimin verdiği kararı gözden geçirmesi ve hukuka uygun karar vermesi istenilmektedir. Bu yönüyle aleyhe verilen veya yanlış yorumlanan bilirkişi raporuna karşı alının Uzman Görüşü, raporu alan tarafın elini güçlendirmektedir.