Açığa Atılan İmzanın Kötüye Kullanılması Suçu

  1. Anasayfa
  2. Blog
  3. Açığa Atılan İmzanın Kötüye Kullanılması Suçu

Açığa atılan imzanın kötüye kullanılması suçu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 209. maddede kapsamında kamu güvenine karşı suçlar kısmında düzenlenmiştir. Bu suç, 765 sayılı TCK’nın 509. maddesinde “mal aleyhinde cürümler” bölümünde, emniyeti suiistimal suçları içerisinde düzenlenmiştir. Bedelsiz senedi kullanma suçu TCK madde 156’da düzenlenmiştir.  Bedelsiz kalmış bir senedi kullanan kimseye, şikâyet üzerine, altı aydan iki yıla kadar hapis ve adlî para cezası verilmektedir. Açığa atılan imzanın kötüye kullanılması suçunun meydana gelmesi için senet niteliği taşıyan belgenin var olması ve sadece imzalı olması yeterlidir.

Açığa atılan imzanın kötüye kullanılması suçu, boş kâğıdın doldurulması ile oluşan bir suçtur. Açığa imzanın kötüye kullanılması suçunda boş kâğıdın, verilme anında geçerli olan nedenden farklı bir şekilde doldurulması gerekmektedir.  Açığa imzanın kötüye kullanılmasında taraflar arasında bir ödeme vs. iddiası bulunmamakta aksine anlaşmanın bu şekilde olmadığı konusu çekişmeyi oluşturmaktadır. Açığa imzanın kötüye kullanılması suçunda boş kâğıdın verilmesi anında belirlenmiş bir nedene aykırı olarak kâğıdın doldurulması söz konusudur.

Türk Ceza Kanunu madde 209/1’de belirtildiği üzere açığa atılan imzanın kötüye kullanılması suçunun soruşturulması için şikâyet olması gerekmektedir.  İmzalı boş kâğıdın verilmesi mağdurun rızasına dayandığından daha sonra bunun verilme nedenine aykırı olarak doldurulması konusunda takibin de mağdurun rızasıyla yapılması gerekmektedir. Atılan imzanın kötüye kullanılması suçunda şikâyet süresi failin öğrenilmesinden itibaren 6 aydır.

İmza sahibinin boş kâğıdı imzalayarak muhatabına güvenerek vermesi bu suçun işlenmesine neden olmaktadır. Bu durum, tarafların belgenin verilme nedeninden başka türlü doldurulması konusunda faile bir kolaylık sağlamaktadır. Açığa atılan imzanın kötüye kullanılması suçunda, boş kâğıdın belge mahiyetini kazanması için gerekli içeriğin taraflar arasındaki anlaşmaya aykırı bir şekilde oluşturulması söz konusudur. Örneğin, sadece tarih kısmı boş bir senet üzerine aradaki anlaşmaya aykırı bir şekilde eski bir tarih atarak fazladan yasal faiz almaya çalışan kişi açığa imzanın kötüye kullanılması suçunu işlemiş olmaktadır.  Somut olayın özelliklerine göre kâğıdın boş olarak verilmiş olmasının ya da senedin bedelsiz olmasına rağmen kullanılmasının sahtecilik sayılması, bunların işleniş şekillerinin TCK madde 61’de belirtilen kriterlere göre cezanın belirlenmesinde dikkate alınmasının yeterli olmaktadır.

Açığa atılan imzanın kötüye kullanıldığı yazılı delil ile ispatlanmalıdır. Açığa atılan imzanın kötüye kullanıldığını iddia eden kişi bu iddiasını yazılı bir delille ispatlamadığı müddetçe, sanık hakkında mahkûmiyet kararı verilemez. Örneğin, boş bir senedi imzalayarak alacaklıya teminat olarak verdiğini iddia eden borçlu, senedi teminat olarak verdiğini yazılı bir delille ispatlamakla yükümlüdür. Açığa atılan imzanın kötüye kullanılması suçunun cezası; üç aydan bir yıla kadar hapis cezasıdır.

Uzlaşmaya tabi suçlar arasında yer alan açığa atılan imzanın kötüye suçunda zaman aşımı süresi suçun işlendiği tarihten itibaren belli bir süre geçtiği halde dava açılmamış veya dava açılmasına rağmen kanuni süre içinde sonuçlandırılmamış ise ceza davasının düşmesi sonucunu doğuran bir ceza hukuku kurumudur. Açığa atılan imzanın kötüye suçu nedeniyle yapılan yargılamalarda olağan dava zamanaşımı süresi 8 yıldır. Açığa atılan imzanın kötüye suçu hakkında yargılama yapma görevli mahkeme asliye ceza mahkemesidir.

DAHA DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN BİZİ ARAYABİLİRSİNİZ. 

Diğer Makaleler