İmza Sahteciliği ve İmza Sahteciliğinin Türleri

  1. Anasayfa
  2. Blog
  3. İmza Sahteciliği ve İmza Sahteciliğinin Türleri

İmzanın tanımı

imzanın ne şekilde atılması gerektiği yasalarımızda belirtilmesine rağmen imza olarak kullanılan her türlü çizgisel ve kaligrafik şekil veya işaret içeren unsurlar imza olarak kabul görmektedir. Kanunlarda belirtilen şekillerde imza atılması ve imzada kişilerin ad ve soyadlarının olması gerektiği, imzaların her zaman aynı şekilde atılması gibi temel kriterlerin olması zorunlu kılınmıştır.

Günlük hayatta maddi menfaat elde etme amacıyla yapılan sözleşmelerle ilgili olarak çok fazla sahtecilik vakaları veya hukuki ihtilaflar meydana meydana gelmektedir. Hukukumuzda imza kavramı açısından ihtilaf teşkil eden nedenlerden bir kısmı; sözleşmeler başta olmak üzere çek sahteciliği, senet sahteciliği, bono sahteciliği, kıymetli evrak sahteciliği, ibranameler vb. Kıymetli evrakların üzerine atılan imzaların inkarıdır. Hukukun konusunu oluşturan bu sahtecilik olayları gerek hukuk mahkemelerinde gerekse ceza mahkemelerinin çalışma alanlarından birini oluşturmaktadır.

Belge İncelemelerinde İmza Sahteciliği

Ülkemizde karşılaşılan en sık sahtecilik türlerinden birisi olan imza sahteciliğinin nedenlerinden birisi imzanın nasıl atılması gerektiği konusunda yapılan farklı tanımlardır. Kanunlarımızda imzanın nasıl atılması gerektiği ile ilgili bir tanım yapılmış olsa da imzanın nasıl atılması gerektiği konusunda bir sınırın olmaması, imza sahteciliğinin ortaya çıkmasında önemli bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır.

İmza sahteciliklerinde, gerek isim ve soy ismin yazılması suretiyle atılan imzalarda gerekse bir takım çizgisel hareketlerinden ibaret imzalarda sahteciliği gerçekleştirenler tespit edilebilmektedir. Ancak sadece el hareketlerinden kaynaklı çizgisel ve kaligrafik tarzdaki imzalarda, imzayı atan kişiye ait bir takım özelliklerin olmaması yani imzanın basitleştirerek atılması, imza incelemesi yapan bilirkişinin işini zorlaştırmakta ve imza sahteciliğinin tespit edilmesini zorlaştırmaktadır.

İmza sahteciliği, yapılış şekillerine göre altı gruba ayrılmaktadır. Bunlar: üstünden kopya, bakarak kopya, serbest taklit, pul transferi (nakli), bilgisayar yardımıyla oluşturulan sahte imzalar ve uydurma imzalar olmak üzere altı grupta toplanabilir.

Üstünden Kopya Usulü İle İmza Sahteciliği

İmza sahteciliği türlerinden ilkini oluşturan üstünden kopya usulü ile imza sahteciliğinde, serbest taklit yöntemiyle sahte imza atamayan yani imzayı taklit edemeyen tercih ettikleri bir yöntemdir. Bu tür  imza sahteciliği yöntemi, doğrudan doğruya üzerinden gitme şeklinde veya karbon kâğıt yardımıyla gerçekleştirilmektedir. Bu yöntemde taklit edilecek imza, arkasından ışık gelecek şekilde pencere veya farklı bir ışık kaynağının üzerine yerleştirilir ve böylelikle imzanın görüntüsü sahte imzanın atılacağı kâğıt üzerinde belirir.

Kağıdın arkasından yansıyan ışığın geçtiği noktalarda imza sahteciliği yapılacak çizgilerin üzerinde kalem ile geçilerek kopya imza oluşturulmaktadır. Bİrçok imzada tereddüt, titreklik, duraklama, ani ve sert dönüşler görülmektedir. Bu imzalarda imzayı oluşturan çizgilerde kalınlaşma incelme gibi özelliklerin yerine eşit kalınlıktaki çizgisel hareketler görülmektedir.

Bakarak Kopya Usulü İle İmza Sahteciliği

İmza sahteciliği yapacak kişi, taklit edeceği imzayı karşısına alarak, taklit etmek istediği imzaya bakarak sahte bir imzayı atmaktadır. Özel bir çalışma gerektirmeyen bakarak kopya usulü ile imza sahteciliği yöntemi, sahtecilik arızalarını en çok üzerinde barındıran yöntemlerden biridir. İmza sahteciliğini yapan kişi, öncelikle kendi imzasına ait kişisel ve kaligrafik özellikleri bırakmak zorundadır. Bu yönüyle gerçekleştirilen imza sahteciliği, zor bir yömtem olarak karşımıza çıkmaktadır.

İmza sahteciliğini gerçekleştiren kişi, kendi imzasına ait kaligrafik özellikleri bırakırken, taklit edeceği imzaya ait kaligrafik özellikleri öğrenmek zorundadır. Nitekim başkası adına atılan pek çok sahte imzada, titreklik, monotonluk, doğal olmayan kalem kaldırmalar, düzeltme çabaları ve normal olamayan keskin kenarlı el hareketleri gibi sahtelik arızaları bulunmaktadır.

Serbest Taklit Usulü İle İmza Sahteciliği

Serbest Taklit Usulü İle İmza Sahteciliği yönteminde atılan imzalarda, imza sahteciliğini gerçekleştiren kişi, sahte olarak atmak istediği imzayı dikkatlice incelemekte, imzanın genel şeklini, imzayı oluşturan hatları ve diğer unsurları öğrenmektedir. İmza sahteciliğini gerçekleştiren kişi, imza üzerinde dikkatlice çalışmakta, defalarca deneme yapmakta ve imzanın tüm karakteristik unsurlarını yapabildiğine kanaat getirdiğinde, imza sahteciliğini gerçekleştirmektedir. Bu tür imzalarda, imza sahteciliğini gerçekleştiren kişi, imzasındaki kaligrafig özellikleri bırakmak zorunda kalmakta ve taklit edeceği imzanın kaligrafik özelliklerini öğrenmektedir. Bu yönüyle de taklit edilen imza ile gerçek imza arasında titreklik, monotonluk, doğal olmayan kalem kaldırmalar, düzeltme çabaları ve normal olamayan keskin kenarlı el hareketleri gibi sahtelik arızaları gibi farklılıklar bulunmaktadır.

İmzalı Pul Nakli İle Sahtecilik

Üzerinde imza bulunan pulun, bulunduğu yerden sökülerek kullanılacak belgeye yapıştırılmak suretiyle gerçekleştirilen imza sahteciliğidir. Bu tür imza sahteciliğinde, imzalar orjinal olduğu için herhangi bir aksaklık içermemektedir. Pulun transfer edildiği belge üzerinde yapılan inceleme sonucunda elde edilen fiziki bulgular sahteciliğin tespitinde önemli rol oynamaktadır.

Bilgisayar Yardımıyla Oluşturulan Sahte İmzalar

İmza sahteciliğinde kullanılmak istenen imzanın, bilgisayar, yazıcı veya fotokopi makineleri yardımıyla kopyalanıp imaj işleme programları yardımıyla gerekli düzenlemelerin yapılmasından sonra kullanılmak istenen belgeye aktarılması suretiyle imza sahteciliği yapılmaktadır. Bu tür imza sahteciliğini iki gruba ayırmak gerekirse bir kısmı; fotoğraf makinesi, tarayıcı vb. cihazlar yardımıyla oluşturulan sahte imzalar ikincisi ise orijinal imzanın koordinatları, özellikleri bilgisayar yardımıyla robot bir kola aktarılmakta olup, robot kol sayesinde oluşturulan sahte imzalardır.

Fotoğraf makinesi, tarayıcı vb. cihazlar yardımıyla yapılan imza sahteciliğinde, imzanın içerdiği kaligrafik unsurlar itibariyle herhangi bir farklılık tespit edilememektedir. Ancak, imza sahteciliğinin gerçekleştiği belge üzerindeki presyon incelemesinde, imzanın mürekkepli kalemle atılmamış olduğu tespit edilebilmektedir. Bu sebeple de belge üzerindeki imza incelemelerinde mümkünse belge aslının incelenmesi yoluna gidilmektedir.

Uydurma İmzalar

Birçok yabancı ülkede kişiler,kullandıkları imzada ad ve soyadlarını yazarak imzalarını oluşturmaktadır. Bu nedenle yabancı ülkelerde imza sahteciliği yapan bilirkişi, imza sahteciliğini yapacakları kişinin imzasını bilmese dahi o şahsın adını ve soyadını yazmak suretiyle sahte imza atmaktadırlar. Bu tür imza sahteciliğinde, sahte imzayı oluştuean kişi, kendi kaligrafisinden uzaklaşma çabasında başarılı olsa bile adına imza attığı şahsın imzasını bilmediği için orijinal imzanın grafolojik çözelliklerini taklit edememektedir.

DAHA DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN BİZİ ARAYABİLİRSİNİZ. 

Diğer Makaleler