Bilirkişi Asgari Ücret Tarifesi

 1. Anasayfa
 2. Blog
 3. Bilirkişi Asgari Ücret Tarifesi

Adalet Bakanlığı, 2018 yılı bilirkişilik asgari ücret tarifesi 14 Nisan 2018 Cumartesi resmi gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe girdi. 6754 sayılı bilirkişilik kanunu ile 30143 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan bilirkişilik yönetmeliği gereğince bilirkişilere ödenmesi gereken bilirkişi raporu ücret ve giderlerinin miktarı ve bilirkişi raporunun ödenmesine ilişkin usul ve esaslar yayınlanmıştı. Adli ve idari yargı alanında yütrütülen davalarda bilirkişi tarafından hazırlanan bilirkişi raporu ücret tarifesi açıklanan bu tarifeye göre belirlenmektedir.

Bilirkişinin sarf ettiği emek ve mesai karşılığında aldığı ücrete ek olarak, bilirkişi görevlendirmesinin mahiyetine uygun inceleme, ulaşım vb. giderleri de belgelendirildiği takdirde ayrıca ödenmektedir. Bilirkişi tarafından hazırlanan bilirkişi raporu ücreti rayiç bedeller üzerinden hesaplanmakta ve bilirkişinin yaptığı gider fatura ve makbuzları dava dosyasında saklanmaktadır.

Bilirkişiye verilmesi gereken bilirkişi raporu ücreti görevlendirmeyi yapan merci tarafından re’sen veya  talep üzerine tarifede yazılı bilirkişi ücretine göre yazılmaktadır. Bilirkişiye takdir edilen ücret talep üzerine artırılabilmekte ve bilirkişi raporu  ücretinin artırılması bilirkişinin vasfı veya ilgili uzmanlık alanında bilirkişi temininde yaşanan güçlük, uyuşmazlığın niteliği, dosya ve eklerinin kapsamı, bilirkişinin görevlendirme yapılan yere gelmesi için gereken süre, inceleme için geçirilen süre, incelemenin keşif yapılmasını gerektirmesi halinde keşifte geçirilen süreye göre değişiklik göstermektedir.

Bilirkişi tarafından hazırlanan raporda sorulan sorular dışında ayrıca soru veya yeni bilgiler talep edilmesi halinde bilirkişiye, görevlendirme karşılığında ek ücret takdiri gerçekleştirilmektedir. Bilirkişi tarafından yapılan eksik incelemelerde bilirkişi raporundaki eksiklik veya belirsizliğin giderilmesini sağlamak için ek rapor istenmesi halinde ek ücret takdiri yapılmamaktadır.

2018 YILI BİLİRKİŞİLİK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tarifenin amacı, 3/11/2016 tarihli ve 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu ile 3/8/2017 tarihli ve 30143 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bilirkişilik Yönetmeliği gereğince bilirkişilere ödenecek ücret ve giderlerin miktarı ile bunların ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Adli ve idari yargı alanında yürütülen her türlü bilirkişilik faaliyetine ilişkin bilirkişi ücretleri bu Tarife esas alınarak belirlenir.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tarife, Bilirkişilik Kanununun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (ğ) bendi ile Bilirkişilik Yönetmeliğinin 57 nci maddesinin ikinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Bilirkişi ücreti

MADDE 4 – (1) Bilirkişi ücreti, bilirkişiye sarf etmiş olduğu emek ve zaman karşılığında ödenen ücrettir.

Giderler

MADDE 5 – (1) Bilirkişinin, görevlendirmenin mahiyetine uygun inceleme, ulaşım, konaklama, yemek ve diğer mutad giderleri belgesi karşılığında ayrıca ödenir. Ödemeler, rayiç bedeller dikkate alınarak yapılır ve ibraz edilen belgeler dosyasında saklanır.

Bilirkişi ücretleri

MADDE 6 – (1) Bu Tarifeye göre verilecek bilirkişi ücretleri aşağıda gösterilmiştir:

 • İcra ve iflas daireleri ile satış memurluklarında görülen işler için 190,00 TL
 • Sulh hukuk ve tüketici mahkemelerinde görülen dava ve işler için 190,00 TL
 • İcra hukuk ve icra ceza mahkemelerinde görülen dava ve işler için 190,00 TL
 • Asliye hukuk mahkemelerinde görülen dava ve işler için 315,00 TL
 • Aile, iş ve kadastro mahkemelerinde görülen dava ve işler için 250,00 TL
 • Asliye ticaret mahkemeleri ile fikri ve sınai haklar mahkemelerinde görülen dava ve işler için 380,00 TL
 • İdare ve vergi mahkemelerinde görülen dava ve işler için 315,00 TL
 • Cumhuriyet başsavcılıklarında yürütülen soruşturmalar için 190,00 TL
 • Sulh ceza hakimliklerinde görülen işler için 190,00 TL
 • Asliye ceza mahkemelerinde görülen dava ve işler için 315,00 TL
 • Ağır ceza mahkemelerinde görülen dava ve işler için 380,00 TL
 • Bölge adliye ve bölge idare mahkemelerinde görülen dava ve işler için 400,00 TL
 • Yargıtay ve Danıştay’da ilk derece mahkemesi sıfatıyla görülen dava ve işler için 500,00 TL

Tarifede belirtilen ücretlerin artırılması

MADDE 7 – (1) Görevlendirmeyi yapan merci, hayatın olağan akışına ve anayasal hak arama özgürlüğüne uygun olarak, aşağıdaki hususları dikkate alarak resen veya talep üzerine bu Tarifede yazılı bilirkişi ücretlerini artırabilir:

 • Bilirkişinin vasfı veya ilgili uzmanlık alanında bilirkişi temininde yaşanan güçlük,
 • Uyuşmazlığın niteliği, dosya ve eklerinin kapsamı,
 • Bilirkişinin görevlendirme yapılan yere gelmesi için gereken süre,
 • İnceleme için geçirilen süre,
 • İncelemenin keşif yapılmasını gerektirmesi halinde keşifte geçirilen süre.

Tarifede belirtilen ücretlerin azaltılması

MADDE 8 – (1) Görevlendirmeyi yapan merci, işin mahiyetinin gerektirmesi halinde bu Tarifede yazılı

bilirkişi ücretlerini indirebilir.

Seri dosyalarda bilirkişi ücreti

MADDE 9  (1) Ayrı bir inceleme ve araştırmayı gerektirmeyen seri dosyalarda işin mahiyetine göre bu tarifede yazılı bilirkişi ücretlerinden görevlendirmeyi yapan merci tarafından uygun görülecek miktarda indirim yapılır.

Ek rapor için bilirkişi ücreti

MADDE 10 

 • Görevlendirme kararında belirlenen sorular dışında ayrıca bilgi talep edilmesi halinde talebin içeriğine göre bilirkişiye, merci tarafından takdir edilecek miktarda ek ücret ödenebilir.
 • Bilirkişi raporundaki eksiklik veya belirsizliğin giderilmesi ya da açıklığa kavuşturulmasını sağlamak için ek rapor istenmesi halinde ayrıca bir ücret ödenmez.
 • Görevlendirme kararında bilirkişiden cevaplaması istenilen soruların bir veya birkaçının bilirkişi tarafından cevaplanmaması nedeniyle ek rapor istenmesi halinde ayrıca bir ücret ödenmez.

Giderler için avans ödemesi

MADDE 11 – (1) Bilirkişinin ulaşım ve konaklama giderleri ile raporun hazırlanması için yapılması gereken harcamalar dikkate alınarak bilirkişinin talebi ve görevlendirmeyi yapan merciin uygun görmesi halinde, ileride bu Tarifenin beşinci maddesine göre ödenecek tutardan mahsup edilmek kaydıyla avans ödemesi yapılabilir.

Ücretin ödenmemesi

MADDE 12 – (1) Bilirkişilik Yönetmeliğinin 51 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca yapılan görevlendirmeye aykırı olarak rapor düzenlenmesi halinde, görevlendirme yapan merci tarafından ücret veya gider adı altında ödeme yapılmamasına veya aykırılığın niteliğine göre takdir edilen ücret ve giderlerde indirim yapılmasına  karar verilebilir.

Ücretin ödenmesi

MADDE 13 –

 • Görevli personel tarafından bilirkişi ücretinden vergi kesintisi yapıldıktan sonra kalanı bilirkişiye ödenir.
 • Tarifenin beşinci maddesine göre belirlenen giderler herhangi bir kesinti yapılmaksızın ayrı bir sarf kararına istinaden ödenir.

Uygulanacak tarife

MADDE 14 – (1) Bilirkişi ücretinin tayininde, görevlendirmenin yapıldığı tarihte yürürlükte bulunan tarife esas alınır.

Yürürlükten kaldırılan tarife

MADDE 15 – (1) 1/10/2016 tarihli ve 29844 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hukuk Muhakemeleri Kanunu Bilirkişi Ücret Tarifesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Tarife yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Diğer Makaleler