Adli Belge İncelemesinde Kullanılan Terimler

  1. Anasayfa
  2. Blog
  3. Adli Belge İncelemesinde Kullanılan Terimler

Davalarda iddiayı ya da savunmayı destekleyici delil ya da ispat vasıtası olarak kullanılmak üzere imza, yazı ve sahtecilik incelemelerine ihtiyaç duyulmaktadır. Örneğin, ceza hukukunda resmi ve özel evrakta sahtecilik yapmak, yani bir çek ya da bonoyu veya bir tapu senedini sahte olarak oluşturmak ya da başkasının adıyla imzalamak suçtur. İste böyle bir ceza davasında, dava konusu çek ya da senet altındaki imzanın aidiyetinin ya da gerçekliğinin belirlenmesi için bilirkişi incelemesine başvurulmaktadır.

Özel hukuk alanında, alacak davalarında, çek, senet takiplerinde, sözleşmeden doğan anlaşmazlıklarda, taraflardan birinin imzasını inkâr etmesi halinde imza incelemesi yaptırılmaktadır. Bu tür imza incelemesinin hangi yöntem ve esaslara göre yapılacağının belirlenmesi için bir takım hukuki düzenlemeler yapılmış, yasalara maddeler konulmuştur. Adli belge inceleme olarak adlandırılan yazı, imza ve sahtecilik incelemeleri ile ilgili kanun maddeleri, kullanım amacına uygun olarak, HUMK ve İİK’da yer almaktadır.

El yazısı ve imza incelemelerinde uyulması gereken temel şartların yanında adli belge incelemesinde kullanılan 7 temel parametre vardır. Bu 7 parametre; yazı yönü, boyutu, işleklik derecesi, düzeni, alışkanlıkları, sürat ve presyon (baskı derecesi) olarak sıralanabilir.

Adli belge incelemelerinde kullanılan parametrelerin temel çıkış noktası el yazısı kişilik bağlantısını kurmaya çalışan grafolojik çalışmalardır. Modern grafolojinin kurucusu sayılan J.Crepieux Jamin’in belirtilen amaca yönelik titiz çalışmalarının sonucunda bir el yazısını oluşturan temel unsurlar ortaya çıkarılmıştır. Bu genel unsurlar yazının yazıldığı dile, ülkeye, zamana bağlı olmaksızın her el yazısı ve imzada görülür. Ancak fotokopi belgeler üzerindeki yazıların ve imzaların tüm grafolojik tanı unsurlarını yansıtmazlar, veya nadir olarak yazının yazılmasında kullanılan standart dışı enstrüman veya zemin bu vasıfların tümünün analizini güçleştirebilmektedir.

Diğer Makaleler